Terms of use

1. Identificatie van de verkoper

YCFIVE

Yc5 BV

Harensesteenweg 100, 1800 Vilvoorde

BTW BE 0768.350.262

02 355 54 47

info@yc5.be

HYK BV (YCFive Padel)

Harensesteenweg 100, 1800 Vilvoorde

BTW BE 0770.651.340

02 355 54 47

info@yc5.be

2. Aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door YCFIVE aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. YCFIVE kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

3. Tot standkoming verkoop op afstand

Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant zijn gegevens in te vullen op de reservatie pagina op www.yc5.be. Vervolgens kiest hij de hoeveelheid, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “confirm” in te drukken en de betaling uit te voeren. De producten en hun omschrijving die op www.yc5.be terug te vinden zijn, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. YCFIVE behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan YCFIVE weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die YCFIVE besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan. In geval van overmacht kan YCFIVE haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Alle goederen zijn inclusief BTW. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behalve of de ingegeven gegevens in verband met spelers, abonnementen, credits blijkt niet te kloppen. Dan heeft YCFIVE het recht om de prijs recht te trekken of de reservatie te annuleren.

6. Betaling

De klant kan naargelang de formule zijn internetbestelling betalen online, of ter plaatse. Ter plaatse is enkel mogelijk als de reservering via onze website gebeurd en binnen de 24 uur van zijn spel.

7. De herroepingstermijn

Binnen de 14 dagen nadat YCFIVE op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen terugbetaald onder de vorm van een waardebon, cash of teruggestort. De keuze van terugstortingmethode word genomen door YCFIVE. YCFIVE zal bovendien terugbetalingen enkel accepteren als het door de klant ten laatste 3 dagen voor het spel wordt gemeld.

8. Intellectuele Rechten

YCFIVE blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, …) die betrekking hebben op hun diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van YCFIVE is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van YCFIVE BV en HYK BV.

9. Persoonsgegevens

9.1. Door producten/diensten op de website van YCFIVE te kopen, gaat de koper akkoord dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres) door YCFIVE bewaard en bewerkt worden.

9.2. YCFIVE zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de bestelling van de koper.

9.3. Conform de wet beschikt de koper over een recht van toegang, verbetering of schrapping van zijn persoonsgegevens die hem betreffen en die door YCFIVE worden bewaard: dergelijke verzoeken moeten gericht worden hetzij naar het volgend emailadres info@yc5.be of per brief aan het volgende adres: havenstraat 72, 1800 Vilvoorde.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Risico en aansprakelijkheid

10.1. Noch YCFIVE, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van YCFIVE, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door YCFIVE ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.

10.2. Noch YCFIVE, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

10.3. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van YCFIVE of van haar aangestelde.

11. Medische toestand

11.1. De klant verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

11.2. Men mag geen gebruik maken van de YCFIVE formules indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

12. Drank en voeding

Eigen drank en voeding is niet toegelaten in onze complex. Uitsluitend eigen drankbussen.

AKKOORD

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

cookie Cookies

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our website traffic. More info


Necessary
Statistics
Marketing